Regulamin – Akcja Pieczątkowa

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin’) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Akcja pieczątkowa w klubie Narew Ostrołęka’, zwaną dalej „Akcją”.
1.2. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, lok. 24 Ostrołęce („Organizator”).
1.3. Akcja trwa od dnia 6 kwietnia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r.

2. ZASADY AKCJI

2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Akcji zbiorą na Karcie Pieczątkowej przygotowanej specjalnie do przeprowadzenia akcji 5 pieczątek (słownie: pięć) zgodnie z zasadami regulaminu.
2.2. Uczestnik akcji, który zbierze 5 (słownie: pięć) pieczątek na Karcie Pieczątkowej, a następnie w okresie trwania Akcji przekaże Organizatorowi uzupełnioną Kartę Pieczątkową, uzyska prawo do odbioru nagrody.
2.3 Uczestnik Akcji może zebrać po jednej pieczątce na Karcie Pieczątkowej podczas meczu Narwi Ostrołęka, które odbędą się w terminach 6 kwietnia godz. 12.00, 20 kwietnia godz. 16.00, 4 maja godz. 16.00, 18 maja godz. 16.00 i 8 czerwca godz. 16.00 na stadionie przy ul. Witosa w Ostrołęce. Terminy meczów mogą ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie http://www.narew.ostroleka.pl/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/NarewPlus .
2.4. Organizator zatrzymuje okazane Karty Pieczątkowe, a po upływie okresu trwania Akcji Kupony Promocyjne tracą ważność i nie będą uprawniały do odbioru nagrody.

3. NAGRODY

3.1 Nagrodą jest imienna Karta Kibica upoważniająca do zniżek oraz innego rodzaju promocji u partnerów akcji. Lista partnerów akcji może się rozszerzać w czasie trwania akcji co stanowi korzyść dla Uczestników akcji. Aktualna lista partnerów akcji będzie dostępna na stronie http://www.narew.ostroleka.pl/
3.2 Karta Kibica upoważniająca do zniżek będzie wydawana w terminie 8-15 czerwca 2024 r.
3.3. Karty Pieczątkowe oraz nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

4. REKLAMACJE

4.1. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o
4.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 30 (słownie: trzydziestu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5.2 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5.3 Poprzez odbieranie od kasjera pieczątek, Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na udział w Akcji.

KONIEC.