Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Stwórz maskotkę klubową MZKS Narew Ostrołęka”

 • § 1 Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej 'Regulaminem’) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Stwórz maskotkę klubową MZKS Narew Ostrołęka” (zwanego dalej 'Konkursem’).
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka z siedzibą przy
  ul. Partyzantów 3, lok. 24 Ostrołęce. (zwany dalej: 'Organizatorem’).
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. Od dnia 1.04.2024 r. do dnia 12.05.2024 r. należy przekazać prace Organizatorowi. Natomiast w terminie od 13.05.2024 r. do 20.05.2024 r. zostaną wybrane przez Komisję Konkursową 3 [trzy] najlepsze prace. W terminie od 21.05. 2024 r. do 31.05.2024 r. zostanie ogłoszone głosowanie za pomocą portalu Facebook na najlepszą pracę zdaniem internautów i wyłonienie zwycięzcy Konkursu. O dokładnym terminie w/w czynności Organizator będzie informował na bieżąco za pomocą strony internetowej http://www.narew.ostroleka.pl/  oraz portalu Facebook https://www.facebook.com/NarewPlus .
 5. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i nieodpłatne. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej 'Uczestnikiem’) mogą być osoby powyżej 7 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Oświadczenie dostępne jest na końcu Regulaminu.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
 9. Z chwilą przekazania nagrody Zwycięzcy Konkursu Organizator nabywa nieodwołalne, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych prawa autorskie do stworzonej przez nagrodzonego Uczestnika pracy konkursowej, będącej Utworem w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w zakresie w szczególności następujących pól eksploatacjia) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 10. Z chwilą przekazania nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwoływanego, przenoszalnego upoważnienia do wykonywania przysługujących mu praw autorskich osobistych, w szczególności upoważnienia do decydowania o korzystaniu z utworu do celów marketingowych, do decydowania o czasie publikacji i sprawowania nadzoru autorskiego, a także do publikowania utworów bez oznaczenia autorstwa.
 • § 2 Warunki przystąpienia do Konkursu
 1. Nadesłana praca konkursowa:
  a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem,
  c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich,
  d) nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarnych, nawołujących do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujących przemoc.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac w przypadku naruszania w/w warunków lub dostarczenia nieprawidłowych oświadczeń wymaganych w niniejszym Regulaminie. Usunięcie pracy jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu Uczestnika – autora zakwestionowanego materiału.
 2. Praca konkursowa może zostać wykonana jako forma papierowa w dowolnej technice plastycznej: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub w formie graficznej.
 3. Dopuszczalne formaty pracy konkursowej w formie papierowej:
  praca płaska.
  wymiary pracy a4 lub a3.
 1. Dopuszczalne formaty pracy konkursowej w formie graficznej:
  a) praca powinna być zapisana w formacie JPG, PNG lub PDF,
  b) praca może być przekazana w formie dokumentacji cyfrowej na pendrive.
 2. Pracę konkursową należy przekazać Organizatorowi w terminie do 12.05.2024 r.
 3. Pracę konkursową w formie papierowej oraz na pendrivie można przekazać Organizatorowi podczas jednego z meczów seniorów Narwi Ostrołęka przy ul. Witosa. (Terminarz dostępny jest na stronie klubu.) Pracę konkursową można przekazać także poprzez zrobienie zdjęcia pracy w formie papierowej i przesłanie pliku w formacie JPG, PNG lub PDF na adres mailowy paulinas.narewostroleka@gmail.com. Tym samym sposobem można przekazać także pracę graficzną.
 4. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej pracy pełnie autorskich praw majątkowych oraz że praca nie narusza praw osób trzecich.
 5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną, nieodwołalną i nieograniczoną terytorialnie zgodę na przeniesienie na Organizatora prawa do stworzonej przez Uczestnika pracy, będącej Utworem w rozumieniu Prawa autorskiego, w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w celu przeprowadzenia Konkursu.
 6. W przypadku osób poniżej 13 roku życia należy do pracy konkursowej dołączyć Oświadczenie – zgodę na udział dziecka w konkursie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • § 3 Zasady Konkursu
 1. Celem Konkursu jest opracowanie pracy konkursowej przedstawiającej pomysł na maskotkę klubową MZKS Narew Ostrołęka.
 2. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność pracy, jej oryginalność, jakość jej wykonania i jej zgodność z zadaniem konkursowym.
 3. Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonione przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora, 3 [trzy] prace konkursowe, które następnie zostaną poddane głosowaniu za pomocą portalu Facebook.
 4. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie poprzez korzystanie więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.
 • § 4 Nagrody
 1. W konkursie przewidziano nagrodę w postaci bonu podarunkowego o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie Media Markt.
 2. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące Zwycięzcy nie jest zbywalne.
 3. Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej oraz o przyznaniu nagrody telefonicznie. Nagroda zostanie wręczona w terminie 8.06.2024 r. podczas meczu Narew Ostrołęka vs Mazur Gostynin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagrody z przyczyn niezależnych od niego.
 • § 5 Dane osobowe Uczestników
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka z siedzibą przy  ul. Partyzantów 3, lok. 24 Ostrołęce. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: biuro@narew.ostroleka.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako 'Rozporządzenie’);
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak jest potrzebne do realizacji Konkursu oraz do wydania nagrody.
 • § 6 Reklamacje
 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać elektronicznie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Elektroniczna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mail: biuro@narew.ostroleka.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • § 7 Postanowienia końcowe
 1. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu na stronie http://www.narew.ostroleka.pl/regulamin
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.